Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

“พรีไซซ” หนุนอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งเป้า “โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง”พลังงานสะอาด

ผู้สนับสนุน


 “พรีไซซ” หนุนอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งเป้า “โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง” พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท สงขลา ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ภายใต้สายธุรกิจ Renewable Energy ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ภายใต้ธรรมาภิบาลและความเป็นมืออาชีพ  ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือโครงการกรีน อินดัสทรี (Green Industry) ประจำปี 2564 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 (Green Activities) ปฏิบัติการสีเขียว ด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

นาย ธีรวัฒน์ พรพงษ์สุริยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงขลา ไบโอเพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าแห่งนี้ชุมชนในพื้นที่เรียกว่า “โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง” ตามชื่อหมู่บ้านของที่ตั้งใน ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activities) ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้แผนการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเต็มรูปแบบ ที่มีความตระหนักอย่างยิ่งที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกิจกรรมต่างๆ โดยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีครอบคลุมด้าน ดิน น้ำ อากาศ เสียง ตลอดจนสุขภาพชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และมีความตระหนักในการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลภาวะในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง  จากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในองค์กรทำให้การดำเนินกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้ง “โครงการ Blue Zone” ที่มีเป้าหมายช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 10 % จากกิจกรรม “Move Naturally” ที่เปลี่ยนวิถีการเดินทางด้วยรถจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ทั้งยังส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี “โครงการลดการใช้พลาสติก” ที่ส่งผลให้มีขยะพลาสติกลดลง มีการคัดแยกและบริหารจัดการขยะได้ดีขึ้น รวมถึงการขยายผลจากภายในโรงไฟฟ้าไปสู่ร้านค้าใกล้เคียง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมขององค์กรที่สร้างผลประโยชน์สะท้อนความยั่งยืนออกสู่ชุมชนโดยรอบได้อย่างเป็นรูปธรรม”

“การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริง ที่ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ พนักงาน ชุมชนหรือสังคม และระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง มุ่งเน้นการผลิตพลังงานสีเขียว สร้างพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้เชื้อเพลิงให้น้อยลงต่อหน่วยผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้จะต้องเกิดจากการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต การทำงานในทุกๆ ด้าน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้ลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบทั้งทางคุณภาพอากาศ เสียง ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน รวมถึงการจัดการขยะและกากของเสีย โดยบริษัทฯ มีการควบคุมมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและชีวอนามัยให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง คือมิตรแท้ของชุมชนและยังคงสานต่อการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวต่อเนื่องไปสู่การรับรองในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)  ระดับที่ 4  วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ พรีไซซ สามารถชมสินค้าและนวัตกรรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ดูรายละเอียด หรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://preciseproducts.in.th/  LINEhttps://lin.ee/1T37XR1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (+6602-584-2367 ต่อ 621 หรือ 065-528-5860 บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โทร. +66 (0)63 223 8022

#preciseproducts #powerislife #precise #พรีไซซผู้นำด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

******************************************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท พรีเชียส อะเวค จำกัด 

ปาริชาต บุญปลูก (กั๊ก) โทร.084-1584-449

Email : kukzparichat@gmail.com

 


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

  • อื่นๆ ที่น่าสนใจ